Wie zijn wij?

De club

In de gemeente Stede Broec wordt al langer getennist dan het jaar waarin de club is opgericht.In 1971 werd het toen opgeleverde tennispark in gebruik genomen door de Enkhuizer Tennisclub E.T.C. Na verloop van tijd werd het toch beter geacht in de gemeente een zelfstandige vereniging te hebben. Na een vijftal jaren onder het wakend oog van E.T.C. werd een proefperiode afgesloten en werd in 1976 de tennisclub Het Grootslag een feit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van februari 1993 is door de leden het principebesluit genomen om over te gaan tot privatisering van het tennispark.Hiertoe is toen een commissie benoemd die het overleg met de gemeente is gaan voeren en van tijd tot tijd het bestuur weer op de hoogte bracht van de vorderingen en de wensen van de gemeente inzake deze kwestie. Op de Ledenvergadering van februari 1994 kon deze commissie een eindverslag voorleggen, gesteund door het bestuur, zodat de vergadering kon beslissen om te privatiseren. Hierop is toen een volmondig ja gekomen. Op 7 november 1994 is de Stichting Exploitatie Tennispark Het Grootslag daadwerkelijk opgericht. Het heeft echter tot 3 oktober 1996 geduurd voor de laatste handtekeningen werden gezet en de privatisering een feit was. De tennisclub Het Grootslag huurt het gehele tenniscomplex nu van de Stichting.

Het tennispark is gelegen aan de Raadhuislaan te Grootebroek. De club beschikt hier over elf banen, waarvan acht gravel- en in het verleden drie hardcourtbanen. Allen zijn voorzien van verlichting. De hardcourtbanen zijn in april/mei 2003 vervangen door drie kunstgrasbanen. Tevens heeft de club nog de beschikking over een minibaan welke in oktober 1998 in gebruik is genomen. De oefenmuur is eind 2004 aangelegd en in april 2005 tijdens het openingstoernooi van de jeugd officieel geopend.

Vanaf het begin van het seizoen, meestal in de eerste week van april, tot het einde seizoen half oktober is de kantine grotendeels van ‘s morgens 10.00 uur tot ‘s avonds 23.00 uur geopend, zodat een ieder onder het genot van een kopje koffie, thee of iets sterkers de gespeelde partij nog eens kan analyseren.

 

Het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze vormen het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur wordt aangevuld met de voorzitters van de Accommodatiecommissie, Jeugdcommissie, Kantinecommissie, Recreatiecommissie,Sponsorcommissie en de Technischecommissie eventueel aangevuld met een notulist(e). De vice-voorzitter wordt gekozen uit een van de commissievoorzitters.

De ledenadministratie is apart ondergebracht bij een ledenadministrateur(trice) en deze valt onder het bestuur. De namen, adressen en telefoonnummers van de bestuurs- en commissieleden worden op de website vermeld.

 

DE COMMISSIES

De accommodatiecommissie.

De taak van de accommodatiecommissie is het toezicht houden op het tenniscomplex in samenwerking met de groundsman. Zorg dragen voor het onderhoud en voor de eventuele aanschaf van materialen bestemd voor het onderhoud. Het in stand houden van het tenniscomplex, leiding geven bij het onderhouden van de banen, clubhuis, terras, groenvoorziening, bergruimte en lichtinstallaties.

De jeugdcommissie.

De jeugdcommissie draagt zorg voor het totale jeugdbeleid, zowel recreatief als prestatief binnen onze club. Zij organiseert clubkampioenschappen, onderlinge toernooien en het open jeugdtoernooi De Afsluiter. Zij regelt in overleg met de technischecommissie de Bond- en Districtscompetitie voor de jeugd. In samenwerking met de trainingscoŽördinator worden de trainingen ingedeeld.

De kantinecommissie.

De taak van de kantinecommissie is het exploiteren van de kantine, het in- en verkopen van drank en voedingsmiddelen, het organiseren van bardiensten en het onderhoud (schoonhouden) van de kantine.

De redactiecommissie.

De taak van de redactiecommissie is het samenstellen en verzamelen van redactionele stukken en deze samen met  club - en /of tennisnieuws uit te brengen  via de website en - of nieuwsbrief. Het maken van foto-, en of videoreportages, al dan niet ter ondersteuning van de diverse commisiies / subcommissies. 

De sponsorcommissie.

De taak van de sponsorcommissie is het werven van sponsors ter financiŽële ondersteuning van de club en het werven van adverteerders voor het clubblad.

De recreatiecommissie.

De taak van de recreatiecommissie is het regelen van het recreatieve tennisgebeuren binnen de club, zoals het openings-, invitatie-, thuisblijvers- en sluitingstoernooi. Ook de Lady’s Day wordt ieder jaar georganiseerd. Tevens regelt zij de Zomer Aktief Competitie en sinds de VRijdag Avond Competitie.

De technischecommissie.

De technischecommissie is verantwoordelijk voor het beleid inzake het prestatieve tennis binnen onze club. Dit betekent dat zij de competitie teams samenstelt voor zowel de zondag- zaterdag-, en de dinsdagdamescompetitie (Bonds - en Districtscompetitie), selectieteams samenstelt en de training hiervoor verzorgt. Tevens organiseert zij de clubkampioenschappen.

 

HET LIDMAATSCHAP

Aanmelding voor het lidmaatschap kan via de website onder "VERENIGING", waar het aanmeldingsformulier is ondergebracht. Een digitale pasfoto kan meegezonden worden of een foto kan naar de ledenadministratie worden gestuurd: Adres: Elise Oud, Zuiderwoid 31, 1614 TC Lutjebroek. (tel. 0228511534. / email: ledenadm@tcgrootslag.nl  Een tijdelijke spelerspas mag tegen € 20,- borg gehaald worden bij genoemde ledenadministratie. Na betaling van de contributie ontvangt u na ongeveer drie weken uw officiele lidmaatschap pas. De tijdelijke pas die aan u is verstrekt dient dan weer te worden ingeleverd.

Opzegging van het lidmaatschap moet VOOR 1 december van het lopende kalenderjaar  SCHRIFTELIJK bij de ledenadministratie geschieden.

De club kent junior- en seniorleden, dus ook junior- en seniorcontributie. Deze contributie wordt jaarlijks, in het najaar,  op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Juniorleden zijn leden die op 1 januari van een kalenderjaar nog geen zeventien jaar oud zijn.

DE TRAINING.

Het is noodzakelijk dat u tenminste een seizoen les neemt om de grondbeginselen onder de knie te krijgen. U zult daar beslist geen spijt van hebben. Aan onze club zijn een aantal gediplomeerde tennisleraren verbonden. Om een en ander soepel te laten verlopen heeft het bestuur een trainingscoŽördinator aangesteld. In overleg met de trainers verzorgt deze de administratieve verwerking van het gehele trainingsgebeuren. Per seizoen zijn er twee trainingssessies: van april tot en met september op het tennispark en van november tot en met maart in een tennishal. De inschrijfformulieren voor de trainingen worden via het clubblad of middels een aparte mail verspreid.

Een lesuur duurt 50 minuten. Men kan privŽé-les nemen of de voorkeur geven aan groepstraining. PrivŽé-les wordt gegeven voor een half uur of een heel lesuur aan ŽéŽén persoon; aan groepstraining kunnen vier tot acht personen deelnemen. De kosten voor de training zijn afhankelijk van welke keuze u maakt. Voor juniorleden wordt alleen de groepstraining gesubsidieerd. PrivŽé-lessen zijn geheel voor eigen rekening.

Speciaal voor de jongsten tot 9 jaar wordt er vaardigheidstraining (MKMT) gegeven. Voor deze groep is deze training uiterst belangrijk als eerste kennismaking met de tennissport. Voor deze training is het lidmaatschapsgeld en de balvaardigheidstraining een speciaal samengesteld bedrag ter introductie van tennis aan jonge jeugd. Deze training wordt ‘s winters in een hal gegeven.

OVER DE AANSCHAF VAN UW TENNISUITRUSTING.                    

Voor het beoefenen van de tennissport heeft u nodig: een racket, ballen, schoenen en tenniskleding.

Allereerst het racket: voor het frame en snaren worden verschillende materialen gebruikt. De frames zijn tegenwoordig gemaakt van kunststoffen zoals glasfiber, graphite en boron en de snaren zijn van diverse soorten nylon of echte darm. De keus is zeer persoonlijk, omdat het racket eigenlijk een verlengstuk van uw arm wordt. Elk racket heeft een handvat. Dat noemt men de `grip`. Om de dikte van de grip aan te geven gebruikt men een cijfer systeem en wel van 0 (dun) t/m 8 (dik). Dus hoe hoger het cijfer, hoe dikker de omvang van de grip. U zult begrijpen dat de grip afhankelijk is van de grootte van uw hand. Om de grip te bepalen kunt u de volgende vuistregel hanteren: Zorg ervoor dat, als u het racket vastpakt, er nog wat ruimte tussen vingertoppen en handpalm aanwezig is. Die ruimte moet zo groot zijn, dat u er nog net een vinger (wel van uw andere hand) tussen kunt leggen. Verder kennen wij nog een letter systeem, dat geeft een aanwijzing over het gewicht van het racket: L = light/licht, M= medium en H = heavy/zwaar. Voor dames wordt meestal een L type of een L/M type aanbevolen. Voor heren meestal een M type. Maar nogmaals, het is een zeer persoonlijke zaak. U moet zelf aanvoelen welk type het `lekkerst` in de hand ligt. Wat de lengte van de rackets betreft, die kan variŽëren van 61 cm – 66 cm t/m 69 cm, van miniracket naar juniorenracket tot seniorenracket. Bovendien zijn er enkele fabrikanten die speciale damesrackets op de markt brengen.

Van het frame naar de bespanning. De snaren kunnen we in twee soorten splitsen, namelijk de darmsnaar en de kunststofsnaar. De darmsnaar is wellicht het meest veerkrachtig, maar is erg gevoelig voor vocht. Blijft u met regenachtig weer  doorspelen met een darmbespanning, verliest de darm zijn veerkracht en zal zeer zeker breken. Een ander nadeel is dat de darmsnaar vrij kostbaar is. Een kunststofsnaar kent deze problemen niet, maar is niet zo veerkrachtig als de darmsnaar. Als u een racket aanschaft, koop er dan ook een goede hoes bij om uw snaren en het frame te beschermen.

Ballen worden niet door de club verstrekt. U hoort er zelf voor te zorgen. Als u ballen koopt, kijk dan  of er een jaartal op de verpakking vermeld is en of de verpakking verzegeld is.

Schoenen kunt u kopen in allerlei soorten en uitvoeringen, maar bedenk vooral dat u tennisschoenen voor gravel moet aanschaffen. Dit zijn schoenen met een ingelegd profiel. Loop- en trimschoenen zijn voor tennissen uit den boze.

Schaft u voor het spelen op kunstgras geen speciale kunstgrasschoenen aan. U kunt namelijk wel met gravelschoenen op kunstgras spelen, maar niet  met kunstgrasschoenen op gravel !

Ja, en wat de kleding aan gaat overwegend witte tenniskleding verdient de voorkeur, waarbij niet wordt gelet op een streepje of vrolijke opdruk, maar spijkerbroeken en shirt van die bekende sigarettenfabrikant zijn echt niet aanvaardbaar.

De omschrijving door de K.N.L.T.B. is ook nogal vaag en luidt als volgt: een speler of speelster dient gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding en de reclamevoorschriften in zake de KNLTB reclamecode in acht te nemen.

Heeft u problemen over de aanschaf van een bepaald artikel, vraag ernaar bij uw trainer of een ander clublid. Zij zullen uw graag adviseren.

Eind januari wordt er elk jaar de Algemene Leden Vergadering gehouden, daar worden de belangrijke beslissingen over het wel en wee van de club genomen.

 

TC het Grootslag Raadhuislaan 6 1613 KR Grootebroek Tel: 0228 - 515607

Ogenblik a.u.b. ...