Stichting Exploitatie Tennispark Het Grootslag

Naast Tennisvereniging Het Grootslag is er een stichting met bovengenoemde naam. Een niet veel voorkomend fenomeen maar wel één met een duidelijke bedoeling zoals in de naam besloten ligt.
 
Voorgeschiedenis
Eind jaren 1980 werd de toestand van de banen van het toenmalige tennispark gekenmerkt door een structurele achterstand in het onderhoud. Door Tennisvereniging Het Grootslag is daarop met de gemeente - die het park onder zijn beheer had - diepgaand overlegd hoe voor deze ongewenste situatie een oplossing gevonden kon worden. In die tijd was privatisering aan de orde van de dag. Ook de gemeente liep met dergelijke plannen rond. De vereniging besloot op deze trend in te haken en formeerde een “privatiseringscommissie” die met de gemeente de mogelijkheden zou gaan bestuderen. Dit resulteerde in het voorstel de renovatie van het tennispark en de instandhouding van het park over te dragen aan een voor dit doel op te richten stichting. Dit voorstel is in 1994 voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering en vervolgens met algemene stemmen aangenomen.
De gemeente bleef in deze opzet op afstand en stelde de Stichting een éénmalige investeringssubsidie ter beschikking als “bruidsschat” voor de renovatie van het park. 

Beheersstructuur
De gemeente blijft eigenaar van het park en draagt door middel van een huurovereenkomst de exploitatie van het park over aan Stichting Exploitatie Tennispark “Het Grootslag”. 

De Stichting krijgt tot taak de continuïteit van het park te waarborgen. Contractueel is vastgelegd dat zij dat doet door het park uitsluitend en alleen te verhuren aan Tennisvereniging “Het Grootslag”. 

Overeenkomstig doel en opdracht verhuurt de Stichting het park aan de Vereniging. Zij ontvangt daarvoor jaarlijks de in onderling overleg vastgestelde huurprijs.
Van dat geld is de Stichting contractueel verplicht zorg te dragen voor onderhoud en toekomstige noodzakelijke renovatie. Verhuur of in bruikleen geven aan derden is niet toegestaan dan alleen met toestemming van de Gemeente. 

Tevens is de Stichting verantwoordelijk voor de zgn. opstallen op het terrein. E.e.a. heeft als consequentie dat verbouwingen en veranderingen – ‘mits de aard of de bestemming niet wordt veranderd’ - de instemming nodig heeft van de Stichting. Voor ingrijpende veranderingen heeft de Stichting toestemming nodig van de gemeente.

Samenvattend ziet de constructie er als volgt uit:
Er zijn drie partijen in het spel. 
1)  De gemeente als eigenaar van het park. 
2)  De Stichting als beheerder van het park
3)  De Vereniging als huurder van de Stichting om ‘het beoefenen van de tennissport’ te organiseren

De gemeente faciliteert de randvoorwaarden waaronder de tennissport in de gemeente Stede Broec wordt gewaarborgd. Vervolgens zorgen de Stichting als rechtspersoon en de Vereniging als rechtspersoon voor de praktische invulling daarvan.
 
Samenstelling bestuur van de Stichting:
Ferry Heuft, voorzitter
Hans Bouwman, penningmeester
Jose Dekker, secretaris

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 228 515 607

T.C. Het Grootslag

Raadhuislaan 6
1613 KR GROOTEBROEK

KVK-nummer

40624275